Информация относно Администратора на лични данни

Наименование на фирмата: ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД

Булстат: BG 110 540 227

МОЛ: Милчо Попов

Седалище адрес: гр. Ловеч, ул. „Тодор Каблешков”  21, вх. Б, ап. 3
Адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Тодор Каблешков”  21, вх. Б, ап. 3
Тел: 088314436
E-mail: officegalaxm@gmail.com

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Милчо Кирилов Попов
Адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Тодор Каблешков”  21, вх. Б, ап. 3
Тел: 0888314436
E-mail: officegalaxm@gmail.com

Фирма ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Обработване и съхраняване на вашите данни:

Чл. 1. ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на:


Обработване на данните на Вас клиентите:

Чл.2.

1. ‘ГАЛАКС - М’ ЕООД обработва на Вас клиентите данните за целите на изпълнение на задълженията по договора по следния начин:

2. ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД пази на Вас клиентите личните данни:

3. Обработване и съхранение на личните данни ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:


Личните данни, които събира ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД за извършване на следните операции:

Чл. 3. ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД извършва следните операции с личните данни:


1. ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД ИЗПОЛЗВА ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИИ ДАННИ КАТО ИЗПОЛЗВА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:


2.‘ГАЛАКС-М’ ЕООД не събира и обработва данни като:


3. Събираните лични данни от ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД , източници:


Срок за съхранение на Вашите лични данни:

Чл. 4. ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД съхранява на Вас клиентите личните данни не повече от 30 дни, след изтичането на срока, администратора изрива или унищожава Вашите лични данни.

‘ГАЛАКС-М’ ЕООД ще Ви  уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора;

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

‘ГАЛАКС-М’ ЕООД предава личните ви данни на трети лица за следното:
 

‘ГАЛАКС-М’ ЕООД НЕ ОБРАБОТВА АВТОМАТИЧНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ;

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


1. Право на достъп:

Чл. 6.

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


2. Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие имате право да поискате от ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД да:

- коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

- да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;


3. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. 

Вие имате правото да поискате от ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;

Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от  ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 11. 


‘ГАЛАКС-М’ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:


Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, ‘ГАЛАКС-М’ ЕООД  може да предостави данните на следните лица:

- куриерски фирми - те се явяват обработващи личните данните;


Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.


Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg